Algemene Voorwaarden Stokvis Mediation


Tot stand gekomen op 1-7-21.

Algemene Voorwaarden Stokvis Mediation,
gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT, te Arnhem,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 83285547.

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Stokvis Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening of koop van producten/programma’s.
Opdrachtgever/partijen: degene voor wie Stokvis Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel: 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Stokvis Mediation.
2. Het staat Stokvis Mediation vrij om met de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Dit geschiedt uitsluitend schriftelijk. De eventueel afwijkende voorwaarden prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
3. Verstrekte opdrachten worden door Stokvis Mediation uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
4. De mediator is jegens de opdrachtgever gehouden om zich als mediator in te spannen en om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Hij zal daartoe al datgene doen, wat redelijkerwijs van een mediator verwacht mag worden.
5. Op deze overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel:2 Aansprakelijkheid
1. Indien er ten gevolge van een door de mediator gemaakte fout schade ontstaat voor de opdrachtgever, is de mediator alleen gehouden deze schade aan de opdrachtgever te vergoeden indien en voorzover deze schade valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De mediator is verzekerd conform de richtlijnen van de Mediation Federatie Nederland (MFN).
2. Voor zover niet tot de organisatie van Stokvis Mediation behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Iedere aansprakelijkheid van Stokvis Mediation voor tekortkoming(en) van deze derde(n) wordt uitgesloten.
3. Stokvis Mediation is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de in het convenant vastgelegde afspraken. Partijen worden geacht de overeenkomst door een deskundige te laten beoordelen op eventuele (onvoorziene) fiscale gevolgen. Verder raadt Stokvis Mediation partijen aan om in het jaar van echtscheiding en het jaar daarop volgend de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door een deskundige.

Artikel: 3 Honorarium
1. Per 1 januari van elk jaar is Stokvis Mediation gerechtigd om het overeengekomen basisuurtarief te verhogen tot het vanaf die datum door Stokvis Mediation gehanteerde basisuurtarief. Tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen, 2. Het honorarium is exclusief overige kosten, zoals voorschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.
3. Voorschotten, zoals griffierechten, advocaatkosten, reiskosten e.d. worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Voor reiskosten wordt in de regel een bedrag van € 0,25 per gereden kilometer exclusief omzetbelasting in rekening gebracht alsmede een vergoeding voor de reistijd van een bedrag zijnde de helft van het op dat moment geldende uurtarief exclusief omzetbelasting.
5. Een kennismakingsgesprek voor een mediation duurt maximaal 45 minuten. Willen de partijen de zaak inhoudelijk bespreken tijdens een kennismakingsgesprek, dan wordt dit gesprek als een mediationgesprek beschouwd en zullen de kosten van dit gesprek in rekening worden gebracht.
6. Voor online programma’s zijn de prijzen incl. btw.
7. Een mediationgesprek dient 48 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet tijdige afzegging wordt de gereserveerde tijd (2 uur) bij de partijen in rekening gebracht.

Artikel: 4 Toevoeging
1. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand bestaat binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij neemt de overheid het honorarium van de aan de opdrachtgever toegevoegde mediator gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Of dit mogelijk is hangt van vele factoren af waaronder in ieder geval het inkomen van de opdrachtgever en de met de opdrachtgever samenwonende partner, het vermogen van de opdrachtgever, het belang van de zaak, de aard van de zaak en de aanwezige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer.
2. Indien een toevoeging wordt afgegeven dan dient de opdrachtgever in de regel aan Stokvis Mediation voor het honorarium een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand en is afhankelijk van het inkomen van de opdrachtgever en de eventuele partner van de opdrachtgever.
3. Naast de eigen bijdrage kunnen er nog kosten van het griffierecht en leges in rekening worden gebracht.
4. De mediator zal op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een inschatting proberen te maken of het mogelijk is om een toevoeging te verkrijgen. Vaak is echter niet voorspelbaar of een verzoek om een toevoeging zal worden gehonoreerd en wat de hoogte van een eventueel eigen bijdrage zal zijn. Het is aan de opdrachtgever zelf om te beslissen of een aanvraag voor een toevoeging moet worden ingediend.
5. Indien een aanvraag voor een toevoeging in eerste of latere instantie wordt gehonoreerd dan zullen de aan deze aanvraag bestede tijd en kosten door de mediator niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht doch worden behandeld als werkzaamheden en kosten vallend onder de uiteindelijk verkregen toevoeging.
6. Indien een aanvraag voor een toevoeging in eerste of latere instantie echter niet wordt gehonoreerd dan zal de aan de zaak bestede tijd en kosten wel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief.
7. Bij een wijziging in de financiële situatie en/of woonsituatie van de opdrachtgever kan het recht op een toevoeging ontstaan of eventueel teniet gaan. De opdrachtgever dient Stokvis Mediation over een dergelijke verandering direct mededeling te doen.
8. Wanneer de opdrachtgever mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging en toch verkiest om daarvan geen gebruik te maken dan verlangt Stokvis Mediation van de opdrachtgever dat deze dit schriftelijk bevestigt. Stokvis Mediation kan daarvoor aan de opdrachtgever een schriftelijke verklaring ter ondertekening en retournering voorleggen.

Artikel: 5 Betalingsvoorwaarden
1. Stokvis Mediation zal bij aanvang van de opdracht middels een factuur een voorschot vragen voor (een gedeelte van) het verwachte verschuldigde honorarium danwel de eigen bijdrage alsmede de vermoedelijk te maken kosten.
2. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. Stokvis Mediation kan in spoedeisende situaties een kortere betalingstermijn hanteren. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door Stokvis Mediation is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de bankrekening van Stokvis Mediation is bijgeschreven.
3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum, dat de declaratie uiterlijk betaald had moeten zijn.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting en kantoorkosten.
5. Stokvis Mediation kan bij het versturen van een aanmaning aanmaningskosten ad. € 15,- exclusief omzetbelasting en kantoorkosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
6. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Stokvis Mediation gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst van opdracht op te zeggen. In geval van gefinancierde rechtsbijstand is Stokvis Mediation gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken om tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan. Het is niet noodzakelijk dat Stokvis Mediation de opdrachtgever aanmaant, sommeert of in gebreke stelt om zich op deze bepaling te kunnen beroepen. Stokvis Mediation is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze opschorting of onttrekking zou kunnen voortvloeien.
7. Betaling in termijnen is alleen bij uitzondering mogelijk, en uitsluitend in overleg. Stokvis Mediation brengt hiervoor, op de totale factuur, € 50,- extra in rekening.

Artikel: 6 Eindigen van de overeenkomst van opdracht
1. Iedere partij bij de overeenkomst van opdracht is gerechtigd de overeenkomst van opdracht op te zeggen indien de uitvoering daarvan niet mogelijk is.
2. De opzegging van de overeenkomst van opdracht geschiedt schriftelijk.
3. De overeenkomst van opdracht eindigt ook met het voltooien van de opdracht zoals omschreven in de overeenkomst.
4. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd, worden de door Stokvis Mediation gewerkte uren in rekening gebracht. Dit geldt ook als er een vaste prijsafspraak is gemaakt.
5. Stokvis Mediation zal bij beëindiging van de opdracht het dossier archiveren en eventueel aan opdrachtgever toebehorende stukken en gerechtelijke stukken aan opdrachtgever doen toekomen. Het dossier zal ten minste 7 jaar in het archief worden bewaard waarna het vernietigd zal worden.

Artikel: 7 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
1. Stokvis Mediation is als gevolg van geldende regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

De algemene voorwaarden kunnen ook, op aanvraag, eenmalig worden verstrekt. 

 

 

 

mr. Anoeska Stokvis
MfN Register Mediator
Rechtbankmediator
06-170 009 95

Of stuur een bericht